Home สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB I-Cash)

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB I-Cash)

มอบความสุขให้คนที่คุณรัก เติมเต็มคุณค่า ทุกช่วงเวลาของชีวิต

  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท*
  • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
  • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  • เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน
  • อนุมัติภายใน 3 วัน
  • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

*เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

Description

วางใจให้ UOB i-Cash เคียงข้างคุณ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

ประเภทผู้สมัคร

พนักงานบริษัท (Salary)

เจ้าของกิจการ (Self-Employed)

 รายได้ ต่อเดือน
15,000 บาท
20,000 บาท
 อายุ (รวมระยะเวลาผ่อน)
 20 – 60 ปี
20 – 60 ปี
 อายุการทำงาน/กิจการ
 1 ปี ขึ้นไป
3 ปี ขึ้นไป
 สัญชาติ
ไทย
ไทย

 

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา

เอกสารสำคัญประกอบการพิจารณา
เจ้าหน้าที่บริษัท

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้(ตัวจริง)

3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)

4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ธรุกิจส่วนตัว

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

4. สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน

5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

 

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ 

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ สินเชื่อส่วนบุคคล
UOB I-Cash
1.1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
(ต่อปี)
รายได้ต่อเดือน (บาท)
อัตราดอกเบี้ย*
พนักงาน
ประจำ
15,000-30,000
27.99% (MRR**+20.24%)
30,000-50,000
24.99% (MRR**+17.24%)
50,000-100,000
21.99% (MRR**+14.24%)
>100,000
19.99% (MRR**+12.24%)
เจ้าของ
กิจการ
20,000-50,000
27.99% (MRR**+20.24%)
>50,000
24.99% (MRR**+17.24%)


*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี )
**MRR ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 7.75%

1.2. ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
ไม่มี
1.3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด (ถ้ามี)
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ กับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% คูณยอดคงค้าง ทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงิน จนถึงวันปิดบัญชีหารด้วย 365
2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ
2.1 ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินอนุมัติ
3. ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น
3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ไม่มี
3.2 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

จุดรับชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
ในเขตต่างจังหวัด
ต่อรายการ
เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เช็คทางไปรษณีย์
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
หักบัญชีธนาคารยูโอบี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง * (www.uob.co.th)
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
15 บาท
20 บาท
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา**
• ชำระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ชำระผ่านช่องทาง Electronics
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

15 บาท10 บาท

15 บาท10 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์
• ชำระผ่านช่องทาง Electronics
ธนาคารไทยพาณิชย์
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท ต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด
 

* บริการยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับทางธนาคาร
** ในกรณีที่ยอดชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกว่า  50,000 บาท (50,001 ขึ้นไป) คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 0.1% ของยอดชำระที่มากกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

 

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคารฯ
4.1 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
ไม่มี
4.2 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
ไม่มี
4.3 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด)
100 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี
4.4 ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม
ไม่มี
4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ
200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ :
1. ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1, 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี (Effective Rate)
2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินข้อ 3.2 เป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย
5. สำหรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป