Home บัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC PLATINUM MASTERCARD

บัตรเครดิต KTC PLATINUM MASTERCARD

จะท่องเว็บ ท่องเที่ยว มั่นใจทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตร

 • ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปี
 • ประกันการซื้อสินค้า ทุกครั้งที่ช้อปออนไลน์
 • เลขาส่วนบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมง

Description

คุณสมบัติ

ผู้มีรายได้ประจำ, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสาร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)