Home บัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC BANGKOK AIRWAYS VISA PLATINUM

บัตรเครดิต KTC BANGKOK AIRWAYS VISA PLATINUM

เหนือกว่าทุกความบูธีค ครบจบในบัตรเดียว

 • คะแนน 1.5 : 1 แลกบินเร็ว
 • ลด 15% คะแนนฟลายเออร์โบนัสแลก
 • บัตรโดยสาร 1.5 เท่า รับคะแนนสูงสูด

Description

สะดวกสบายทุกการเดินทางกับ Bangkok Airways

 • รับส่วนลด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รับส่วนลด 10% สำหรับซื้ออัพเกรดห้องรับรองที่เคาน์เตอร์หน้าห้อง Blue Ribbon Club Lounge
 • รับส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In-Flight Shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • รับส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็กเกจทัวร์กับ Bangkok Travel Club (BTC)
 • รับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 365 วัน

คุณสมบัติ

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบ ธรรม เว้นแต่เป็น บุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียน บ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบ อนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป