Home บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ กู๊ด ( TMB So GooOD)

ทีเอ็มบี โซ กู๊ด ( TMB So GooOD)

SoGooOd 0% 3 เดือน

ไม่ต้องรอโปร กับบัตรเครดิต TMB
ทุกยอดตั้งแต่ 1000 บาท แบ่งจ่ายได้

Description

So GooOD กันด้วยขั้นตอนง่ายๆ

 • รูดจ่ายอะไรๆ ก็ได้ด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกใบ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (รูดกี่ครั้งก็ได้ตามวงเงินในบัตรของท่าน)
 • เพื่อทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนกับเจ้าหน้าที่ TMB หรือ เลือกทำรายการด้วยตนเอง ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
 • หรือเลือกผ่อนนาน 6 หรือ 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เงื่อนไข:

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TMB ที่มีสถานะบัตรเครดิตปกติและสมัครบริการแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านช่องทาง TMB Touch / TMB Internet Banking และ TMB Contact Center โทร 1558
 2. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมและยูนิต ลิงค์ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 3. ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus สำหรับบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature/ TMB So Fast และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตรเครดิต TMB So Smart ที่เกิดขึ้นจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว
 4. ผู้ถือบัตรเครดิต TMB จะต้องทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ในรอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย
  • ผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.
  • ผ่าน TMB Contact Center สามารถทำรายการได้ตั้งแต่หลังจากที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตร จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันสรุปยอดบัญชี
 5. ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 6. ผู้ถือบัตรสามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน และ 0.69% ต่อเดือน สำหรับรายการ แบ่งจ่าย 10 เดือน (หรือตามที่ธนาคารจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า) ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าโดยยกเว้น การเรียกเก็บดอกเบี้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือตามที่ธนาคารอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 7. หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ก่อนครบกำหนด 6 เดือน หรือ 10 เดือน (แล้วแต่กรณี) ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกบริการก่อนกำหนด โดยคำนวนจากอัตราค่าธรรมเนียมยกเลิกบริการก่อนกำหนด ในอัตรา 0.79% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 6 เดือน) และ 0.69% (สำหรับผู้ถือบัตรที่เลือกผ่อนชำระ 10 เดือน) คูณด้วยจำนวนเงินต้นและคูณด้วยระยะเวลาผ่อนชำระที่คงเหลือ
 8. หากผู้ถือบัตรมียอดคงค้างภายใต้บริการนี้ ไม่ว่ายอดใดยอดหนึ่ง และ/หรือค้างชำระค่าใช้จ่ายตามบัตรเครดิตในบริการอื่น รวมกันเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ และบริการอื่นๆ ทั้งหมด โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ทุกยอดที่มีอยู่กับธนาคารให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้งจำนวนในรอบบัญชีการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิต (Billing Cycle) ถัดไปของธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งจำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บเนื่องจากการผิดสัญญาตามโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนดังกล่าวในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement) ต่อไป